Wyroby granitowe Wołczyk

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy Wyroby Granitowe, dostępny pod adresem internetowym https://www.wyrobygranitowe.pl prowadzony jest przez WYROBY GRANITOWE WOŁCZYK
  SP. J. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 50, 72-400 Kamień Pomorski, NIP: 8610007507,REGON: 810688222.
 2. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i zasady korzystania z serwisu internetowego. Skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających
  z serwisu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze serwisu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności udostępnionych  w serwisie. Naruszenie postanowień Regulaminu oznacza rezygnację z korzystania z serwisu internetowego.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte w serwisie internetowym należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się z nieuprawnionego korzystania z zawartości serwisu internetowego, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu serwisu internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Serwis internetowy jest obsługiwany przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 7. Pytania lub uwagi dotyczące serwisu internetowej można zgłaszać na następujący adres email: biuro@wyrobygranitowe.pl

II. DEFINICJE I USŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej;
 2. FORMULARZ REJESTRACJI formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
  w serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w oparciu o dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. FORMULARZ ZAPYTANIA usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
  w serwisie internetowym umożliwiający złożenie zapytania o wycenę produktu,
  w szczególności po przez podanie danych wskazanych w formularzu zapytania.
 5. KLIENT / USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja korzystająca
  z usługi elektronicznej serwisu i zawierająca lub  zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w celu nabycia pewnych towarów lub usług.
 6. KONFIGURATOR PRODUKTÓW – narzędzie do sprzedaży produktów niestandardowych, stworzonych specjalnie na zamówienie Klienta.
 7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie zamówienia dotyczącego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących serwisu internetowego;
 9. PRODUKT / TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 11. SERWIS INTERNETOWYgrupa powiązanych ze sobą (w celu zwiększenia funkcjonalności)
  stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w Internecie z jednego adresu domenowego za pośrednictwem usługi WWW.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 15. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 16. UŻYTKOWNIK  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach serwisu internetowego;
 17. WŁAŚCICIEL / SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA Podmiot udostępniający niniejszy serwis internetowy, mianowicie: Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J.,  Wolińska 50, 72-400 Kamień Pomorski, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000103928, NIP: 8610007507;
 18. WYSZUKIWARKA bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Korzystanie z serwisu Internetowego, jak również dostęp do jego części lub całości zasobów, następuje wyłącznie zgodnie z Regulaminem. Naruszenie postanowień Regulaminu oznacza rezygnację z korzystania z serwisu internetowego i jego całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Za naruszenie przez Klienta Regulaminu, rozumie się w szczególności okoliczności, gdy Klient:
 2. w trakcie dokonywania zakupu w serwisie internetowym podaje dane niezgodne
  z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 3. dopuszcza się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego w celu osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 4. przekazuje lub prowokuje wysyłki jakichkolwiek niezamówionych, nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
 5. świadomie przekazuje szkodliwe dane, wysyła lub wgrywa materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inne szkodliwe programy lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi;
 6. dopuszcza się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię serwisu.
 7. Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
 8. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
 9. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 10. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 11. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

IV. WARUNKI I PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje ogólne
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Zlecenie można złożyć korzystając z formularzy i narzędzi dostępnych na stronie www.wyrobygranitowe.pl, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także
  w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku, gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie,
  w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w serwisie w opisie Produktu lub bezpośrednio przekazana mailowo lub telefonicznie do klienta.
 8. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku produktu
  o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Procedura zamawiania produktów niestandardowych za pomocą „Konfiguratora produktów”
 10. Za pomocą zaawansowanego narzędzia do sprzedaży produktów niestandardowych
  tj. konfigurator produktu, klient ustala, wprowadza i wybiera parametry produktów
 11. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza, na podstawie podanych parametrów produktu system dokonuje odpowiednich obliczeń i wyświetla wstępną wycenę zamówienia.
 12. Po dodaniu oferty do koszyka i jego zatwierdzeniu, klient otrzyma na maila automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość o zarejestrowaniu zamówienia.

UWAGA: Wypełnienie Formularza i przesłanie zapytania nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. 

 1. Zamówienie zostaje zweryfikowane, czy może zostać przyjęte do realizacji. 
 2. O akceptacji oraz zatwierdzeniu zlecenia do realizacji, klient zostanie poinformowany telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną. W momencie otrzymania takiej informacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w sklepie serwisu Internetowego za pomocą Formularza Zamówień
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w serwisu Internetowym.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.b. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona
  w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

V. SPOSOBY, TERMINY I ROZLICZENIA PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Przelewem on–line za pośrednictwem serwisu płatności online….., z zgodnie z regulaminem tego serwisu.
 6. Termin płatności
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 9. Rozliczenie

Po zaksięgowaniu wpłaty i zrealizowaniu zamówienia Firma Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J. zobowiązuje się do wystawienia odpowiedniego dokumentu zakupu towaru (Faktura Vat, Paragon) i przekazanie go razem z zamawianym towarem.

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 5. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
 6. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 7. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wolińska 50, 72-400 Kamień Pomorski – w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
 8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów niestandardowych utworzonych z pomocą konfiguratora produktu, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w momencie zaakceptowania przez serwis zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz po zaksięgowaniu wpłaty.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Przy zamówieniu gotowych produktów w sklepie serwisu internetowego
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej. Oświadczenie można złożyć korzystając z wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Towar zwrócony zostanie przyjęty przez sprzedawcę pod warunkiem że jest zwracany przez konsumenta w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, dostarczony na palecie EURO, odpowiednio zabezpieczony przez kupującego. Ze względu na charakter produktu i sposobu pakowania
  i zabezpieczenia przesyłki przez pracownika Firmy, całkowity koszt zwrotu ponosi klient.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Użytkowania produktu
 • Zamontowania lub widocznej próby montażu zakupionego towaru.
 1. Przy zamówieniach indywidualnych stworzonych w konfiguratorze produktów.

Rezygnacja z zamówienia wykonywanego według indywidualnych wytycznych kolorystycznych, materiałowych, wymiarowych będącego w realizacji jest niemożliwa. Zamówienia takie również nie podlegają zwrotowi.

Klient ma możliwość dokonania zmiany wymiarów w zamówieniu w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad produkcyjnych lub materiałowych. W przypadku możliwych niedogodności występujących w produkcie Firma informuje i szczegółowo opisuje je na stronie danego produktu.
 3. Reklamacji podlega towar, w którym występują wady fizyczne i nie zostały one stosownie opisane
  i udokumentowane zdjęciami na stronie produktu.
 4. Produkt kamienne są materiałem naturalnym na powierzchni których mogą występować liczne „żyłki”, plamy, mikroubytki, które nie są uznawane za wadę i nie podlegają reklamacji.
 5. Ze względu na charakter i właściwości oferowanego towaru, przed zamontowaniem lub włączeniem do użytkowania zakupionego towaru, klient zobowiązuję się dokładnie go obejrzeć i sprawdzić, pod kątem występowania wad.

Sprzedawca nie odpowiada, za nieprawidłowo przeprowadzony montaż produktów. Po zamontowaniu lub widocznej próbie montażu zakupionego towaru, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem, opisu przyczyny reklamacji i dowodu zakupu.
 3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Formularz reklamacji i zwrotu

X. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: „Znakami„), stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XI. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, REGULAMIN stanowi kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania z serwisu internetowego, w zakresie treści w nim zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszego Regulaminu.

XII. ZMIANA REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ

 1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego Regulaminu i warunków ogólnych, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków serwisu internetowego.

 XIII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.

XIV. PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
 2. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
 3. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
 4. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
 5. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);
Skip to content